Πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης

Είστε εδώ:
/
Πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» έχει ενσωματώσει τις αρχές της Κοινωνικής Ευθύνης στις δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της.
Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των προσδοκιών και αναγκών των ενδιαφερομένων μερών και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης της «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε».
Η Πολιτική αυτή είναι σε συμφωνία με τις αξίες της «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, την υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και καινοτομία. Η Πολιτική καθορίζεται από την Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για:
1. την εφαρμογή της Πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας
2. την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται η εταιρεία.
3. την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη της, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
4. την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη του.
5. την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
6. τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Πρακτικές.
7. τη συνεργασία και στήριξη της κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και οργανισμών.
8. τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας.
Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» σε εθελοντική βάση σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικές δράσεις, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Βιώσιμης Ανάπτυξης της:
1. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση:H «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας και της κοινωνίας γενικότερα. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.
2. Ανθρώπινο Δυναμικό – Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: H «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης. Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
3. Περιβάλλον: Στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης και συστηματικές ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» λειτουργεί σεβόμενη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας διασφαλίζοντας τη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης των μετάλλων, την αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών και ακολουθώντας πρακτικές διάθεσης των απορριπτόμενων υλικών λαμβάνοντας υπόψη την φιλοσοφία της «κυκλικότητας».
4. Κοινωνία: Η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας και ανταποκρίνεται με ευαισθησία σε θέματα που την απασχολούν έχοντας αναπτύξει μία στενή σχέση που βασίζεται στη συνεργασία και τον εθελοντισμό. Η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» συμμετέχει σε δράσεις που ανταποκρίνονται στις υποστήριξη της κοινωνίας, σε ζητήματα ισότητας, βιωσιμοτητας, υποστήριξης ευαπαθών ομάδαων, υγείας, περιβάλλοντος, και πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας.
Για όλα τα παραπάνω κύρια θέματα που αφορούν την «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» θέτουμε επιμέρους στόχους Κοινωνικής Ευθύνης, τους οποίους αξιολογούμε σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητα τους και τους αναθεωρούμε όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης στα θέματα κοινωνικής ευθύνης, καθώς και η υλοποίηση των δράσεων και η επίτευξη των στόχων, παρακολουθούνται από την Επιτροπή της Κοινωνικής Ευθύνης και δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών.
Οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια Ανασκόπηση της Διοίκησης για όλα τα παραπάνω ζητήματα.

 

 

Για εμάς

Η εταρεία Θωμάς Πανάγος & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και σχεδίασης stand εδώ και 45 χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επικοινωνία

Copyright 2010 – 2022 © All rights Reserved.
You cannot copy content of this page

We use cookies to offer you the best online experience. By agreeing to accept the use of cookies in accordance with the cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy settings

Όταν επισκέπτεστε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookies εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες