Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας

Είστε εδώ:
/
Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

H «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι προσηλωμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος εργασίας. Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται στη διασφάλιση της Ποιότητας. Η δέσμευση της ηγεσίας αλλά και όλου του προσωπικού της εταιρείας μας για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων αποτελεί στρατηγικό στόχο διοίκησης και ευθύνης.

Η φιλοσοφία της «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες της.

H «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δεν προτείνει ποτέ κάτι στον πελάτη της το οποίο δεν θα επιφέρει πραγματική επιχειρηματική αξία και ανταμοιβή στην επένδυσή του. Εκτός από τη βασική της φιλοσοφία, στρατηγικός της στόχος είναι να αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη και αρωγό των πελατών της, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει την Ποιότητα ως θεμελιακό στοιχείο για την πραγμάτωση του οράματος και την επίτευξη της αποστολής της. Αφετηρία της πολιτικής ποιότητας αποτελεί η δέσμευση της Διοίκησης και του Προσωπικού της εταιρείας μας για την αξιόπιστη και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και των εταιρικών σχέσεων.

Μέσα από τη θέσπιση και τη συνεχή, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δεσμεύεται στο να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις.

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση της εταιρείας ενθαρρύνει τη διασφάλιση της ποιότητας, στη συνεχή βελτίωση και καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη(ν):

 1. αποτελεσματική παροχή των προϊόντων της,
 2. συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της διαδικασίας υποστήριξης των πελατών,
 3. και στη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
 4. συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
 5. διαρκή βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων,
 6. μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των αποδεκτών των προϊόντων,
 7. βελτίωση της ελκυστικότητας και διεθνοποίησης της εταιρείας,
 8. βελτίωση προϊόντων και υποδομών της εταιρείας,
 9. υιοθέτηση όλων των απαραιτήτων διεργασιών και διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αξιόπιστη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της εταιρείας, η οποία ανατροφοδοτεί με τη σειρά της το σχεδιασμό́ της Στοχοθεσίας,
 10. προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας,

Κύριο μέλημα και γενικός αντικειμενικός σκοπός της Πολιτικής Διαχείρισης Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους αποδέκτες, αξιοποιώντας την εμπειρία, τις γνώσεις και τη δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ένα Εσωτερικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Κοινωνικής Ευθύνης, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

 • Για τη διαχείριση της Ποιότητας η εταιρεία μας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.
 • Για τον προσδιορισμό της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης η εταιρεία μας εφαρμόζει τις προβλέψεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015  όπως εξειδικεύεται στην οικεία πολιτική της διαθέσιμη εδώ.
 • Για την διαχείριση της Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία η εταιρεία μας εφαρμόζει τις προβλέψεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 45001:2018  όπως εξειδικεύεται στην οικεία πολιτική της διαθέσιμη εδώ.
 • Για τον προσδιορισμό της Κοινωνικής Ευθύνης η εταιρεία μας εφαρμόζει τις προβλέψεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 26000:2010 όπως εξειδικεύεται στην οικεία πολιτική της διαθέσιμη εδώ.

Όλα τα παραπάνω δομούν ένα στιβαρό και αδιάρρηκτο πλαίσιο υποστήριξης, ελέγχου και διοίκησης του Εσωτερικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Κοινωνικής Ευθύνης, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο,
 • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική της εταιρείας,
 • τη διάχυσή της στα ενδιαφερόμενα μέρη,
 • τους εσωτερικούς ελέγχους.

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του Εσωτερικού Σύστηματος Διαχείρισης Ποιότητας, Κοινωνικής Ευθύνης, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας, του προσωπικού, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας,
 • τη διαφύλαξη των εταιρικών αρχών, της επιχειρηματικής δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας,
 • τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της,
 • την αποτελεσματική ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών μας,
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία της εταιρείας μας,
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού,
 • τη συμμόρφωση πλήρως με τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους καθορισμένους χρόνους παράδοσης, όπως αυτά καθορίζονται στις προσφορές της προς τους πελάτες της, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την Εταιρεία,
 • τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα με τα όσα καθορίζονται από το Φορολογικό καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνώς,
 • τη συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία που αναφέρεται και προσδιορίζει την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Δραστηριοτήτων και των λοιπών παρεχόμενων προϊόντων,
 • τη στενή συνεργασία με τους Πελάτες και τους Προμηθευτές της, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της,
 • τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων σε αυτή, παρέχοντας κίνητρα για προσωπική βελτίωση η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφανίσεων μη συμμορφώσεων εντοπίζοντας τυχόν απειλές και εκτελώντας προληπτικές ενέργειες,
 • την αξιοποίηση των ευκαιριών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της.

Η Διοίκηση της «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» θεωρεί πως το Εσωτερικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Κοινωνικής Ευθύνης, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της θέσης της λόγω:

 1. της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των προϊόντων,
 2. της μείωσης του κόστους,
 3. της αποδοτικότερης οργάνωσης.

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές Ανασκοπήσεις Διοίκησης.

Η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων και η πρόληψη των προβλημάτων – μη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και το συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία και ως σύνολο. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των διεργασιών απαιτεί:

 1. Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία αλλά και για κάθε θέση εργασίας.
 2. Γραπτή τεκμηρίωση του τρόπου που εκτελούνται οι εργασίες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 3. Προσδιορισμός των εισερχομένων και εξερχομένων πληροφοριών.
 4. Συνεχή έλεγχο των αναγνωρισμένων διεργασιών.
 5. Τήρηση στοιχείων που αποδεικνύουν την Ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων.
 6. Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας.
 7. Διαδικασία ώστε να φροντίζει συστηματικά να αντιμετωπίζονται οι αποκλίσεις, (Διορθωτικές Ενέργειες) και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες, αλλά και δημιουργία πλαισίου για την πρόληψη λαθών (Προληπτικές Ενέργειες).

Η μη τήρηση της παρούσας πολιτικής δημιουργεί νομικές και μη νομικές συνέπειες.

Η Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας της «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» δημοσιοποιείται, διαχέεται και εφαρμόζεται στα ενδιαφερόμενα μέρη της  ώστε να αναλαμβάνουν όλοι την ευθύνη για τη διασφάλιση ποιότητας που τους αναλογεί.

Η «ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» επικοινωνεί την πολιτική ποιότητάς της σε εκδηλώσεις εθνικού επιπέδου καθώς και σε συναντήσεις με επαγγελματικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Για εμάς

Η εταρεία Θωμάς Πανάγος & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και σχεδίασης stand εδώ και 45 χρόνια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επικοινωνία

Copyright 2010 – 2022 © All rights Reserved.
You cannot copy content of this page

We use cookies to offer you the best online experience. By agreeing to accept the use of cookies in accordance with the cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy settings

Όταν επισκέπτεστε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookies εδώ.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες